OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Klub chovateľov králikov  K A N I N O

Zásady registrácie

Zásady registrácie v Klube KANINO

1. Rodokmene na registráciu je potrebné zaslať najneskôr do 3 mesiacov veku mláďaťa, a to len po ocenených rodičoch.

2. S rodokmeňmi je potrebné zároveň predložiť: Pripúšťacie potvrdenie 2 x a pri uznaných "P" a "K"chovoch – 3 x. Musia byť potvrdené registrátorom ZO.

3. Pri registrácii králikov plemena "kalifornský" je potrebné uviesť na pripúšťacom potvrdení a rodokmeni králika, či sa jedná o králika s farbou čierna, alebo havanovitá (farba biela je NESPRÁVNE). 

 4. Pri prvej registrácii v roku, je potrebné sa preukázať dokladom o zaplatení členského príspevku v Klube KANINO, v opačnom prípade bude registrácia vykonaná až po zaslaní zoznamu členov klubu pre daný rok, pokladníkom klubu.

5. Chovateľ o každej novej skutočnosti/zmene v registrácii - napr. nová línia, uznanie či zrušenie "P", "K" chovu  apod. je povinný včas písomne informovať klubového registrátora.

6. Pri zaslaní rodokmeňov na registráciu chovateľ zároveň priloží k rodokmeňom vypísanú a oznámkovanú obálku na spiatočné odoslanie rodokmeňov. Poplatky za registráciu sú zahrnuté v členskom príspevku Klubu KANINO.

7. UZÁVIERKA REGISTRÁCIE ZA BEŽNÝ ROK JE 31. DECEMBRA.

8. Pri nedodržaní týchto zásad, nebude registrácia králikov vykonaná a nepotvrdené rodokmene budú vrátené chovateľovi späť.

 


 

Registračný poriadok pre registráciu a tetovanie králikov v Slovenskej republike

https://klubkanino.wbl.sk/2013_registracny_poriadok_kraliky.pdf