OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Klub chovateľov králikov  K A N I N O

História klubu

 

1976   -  Klub chovateľov králikov KANINO  -   2016

Nb – Kal – Ni – Kuv – Bu – Siv

Z histórie klubu

   Do bývalého Československa sa v roku 1965 doviezli prvé chovné jedince novozélandského bieleho a kalifornského králika.

V roku 1967 v januárovom čísle časopisu Záhradkár a Chovateľ, autori Doc. Ing. J. Zelník, CSc. a Ing. J. Granát, CSc., zverejnili prvé odborné údaje o chove novozélandského bieleho králika. V májovom čísle toho istého časopisu kolektív autorov Doc. Ing. J. Zelník, CSc., Ing. J. Granát, CSc. a Ing. L. Terlanday zverejnili prvé odborné údaje o chove kalifornského králika.

V júni 1976 sa v Leviciach stretli chovatelia novozélandského bieleho a kalifornského králika, aby si založili špeciálny chovateľský klub. Na ustanovujúcej schôdzi sa zúčastnil aj člen Ústredného výboru Slovenského zväzu drobnochovateľov a predseda Odbornej komisie pre chov králikov a kožušinových zvierat pri ÚV SZD Doc. Ing. Jaroslav Zelník, CSc.. S chovateľmi sa delil  aj o bohaté skúsenosti z chovu kalifornských a novozélandských bielych králikov vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Nitre i o poznatky získané stykom s drobnochovateľmi. Na ustanovujúcej schôdzi klubu 27.6.1976 bol zvolený prvý výbor v zložení: predseda Andacký Ján, tajomník Ulrich Jozef, pokladník Šebók Štefan, poradca chovu Tanečka František, registrátor Kučera Jozef, kultúrna a propagačná činnosť Arpáš Rudolf Šimko Valerián. Predseda KaRK Ing. Mihály Ladislav, členovia Beňo Ľudovít a Hudec Ján. Po založení klubu , členstvo v klube potvrdilo 64 chovateľov. V roku 2011 má Klub KANINO 40 členov.

Dňa 14.1.1978 v Nitre bolo do klubu zaradené ďalšie plemeno Nitriansky králik, čím bol daný predpoklad, že klub sa stane garantom jeho ďalšieho rozšírenia a zušľachťovania.

Po prijatí Ni králika do klubu podal pr. Lad. Horváth návrh, aby sa klub pomenoval KANINO, zo skratiek názvov plemien KA-kalifornský, NI-nitriansky, NO-novozélandský.

Nitriansky králik je našim národným plemenom a teraz je uznaný v dvoch farebných rázoch a to: divo modrý (Ni divm) genotyp - aaBB CC dd GGmodrý (Ni m) genotyp  - aaBB CC dd gg.

Pred rokom 1989 boli návrhy od chovateľov, aby boli do klubu prijaté ďalšie druhy mäsových králikov plemien Kuní veľký (Kuv) a Burgundský (Bu). V roku1989 boli registrované prvé králiky Kuv a v roku 1990 i králiky Bu. Na výročnej členskej schôdzi 3.12.1994 bol do klubu prijatý i králik Siamský veľký (Siv).

   V plemenárskej práci bol prvý P – chov uznaný priateľovi Tanečkovi z Krupiny, na plemeno Novozélandský biely. Postupne pribúdali aj ďalšie uznané P, K, R a V chovy.

  Prvá špeciálna výstava klubu sa konala 12. – 14. novembra 1976Leviciach, pri Okresnej výstave. Vystavovalo 23 členov klubu, ktorí vystavili 48 kusov novozélandských bielych králikov a 38 kusov kalifornských králikov. Potom sa už každý rok konala klubová špeciálka v Leviciach alebo na národnej výstave v Nitre. Určitú dobu sa pravidelne konali špeciálky klubu v Trenčianskych Stankovciach. Nová éra klubových špeciálok sa začala písať v roku 2005. Od roku 2005 až do roku 2010 sa špeciálky klubu konali v Alekšinciach, pod názvom Majstrovstvá Klubu KANINO. Poďakovanie patrí starostovi obce Alekšince pánovi Igorovi Miškolcimu, priateľovi Stanislavovi Cebovi, ZO SZCH Alekšince a tiež členom klubu, ktorí sa podieľali na príprave špeciálok v Alekšinciach. V roku 2011 sa opäť špeciálka konala v Trenčianskych Stankovciach, v chovateľskom areáli a boli to 7. Majstrovstvá Klubu KANINO.

Klubová registrácia bola zavedená už od 1.1.1977. V roku 1977 klubový registrátor Jozef Kučera zaregistroval spolu 658 králikov. V súčasnej dobe je registrátorom Jaroslav Kováč z Hlbokého. Prehľad registrácie klubu za roky 2000 až 2009 je uvedený v tabuľke. Ďakujem p. J. Podolskému za spracovanie tabuliek registrácie. Výbor klubu 15.9.1979 schválil typizačné kódy pre typizáciu králikov. Do praxe boli zavedené 9.3.1980, kedy bola v levickom chovateľskom areáli  vykonaná prvá typizácia plemena Novozélandský biely. Klub KANINO ako prvý na Slovensku urobil typizáciu králikov. Typizáciu prevádzame na špeciálnej výstave klubu.

  Ďalšou odbornou činnosťou, ktorá nasledovala, bol zápis do plemennej knihy. Dňa 7.3.1982 bola založená jednostupňová  „PLEMENNÁ KNIHA“, ktorú viedol priateľ L. Horváth v rokoch 1982 až 1984. V súčasnosti vedie „PLEMENNÚ KNIHU“ priateľ Peter Šípoš.

  Poslednou odbornou činnosťou, ktorá bola zavedená do praxe je registrácia podľa otcovských línií. V roku 1992 klub zaviedol registráciu podľa línií. V snahe skvalitniť línie, aby sa dalo presnejšie určiť, ktorá línia sa v čom vyznačuje, výbor klubu v roku 1995 spracoval kritéria pre zakladateľa chovnej línie. Tieto sú uvedené v Štatúte klubu.

V roku 2008 začal Klub chovateľov králikov KANINO spolupracovať s českým Klubom chovateľov králikov mäsových plemien v ČR. Výsledkom spolupráce je aj vystavovanie slovenských králikov na špeciálnej výstave KCHKMP v Holiciach a českých králikov na klubovej výstave Klubu KANINO.

7.12.2011 bola spustená do prevádzky webová stránka Klubu KANINO - www.klubkanino.wbl.sk  .

Slovenský zväz chovateľov získal ocenenie Ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky Zlatý kosák za kolekciu Nitrianskeho králika ( Ni ), na 39. Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex Nitra 2012. (august 2012).

27. októbra 2012 udelil Slovenský zväz chovateľov, BRONZOVÚ PLAKETU členom Klubu chovateľov králikov KANINO, za rozvoj slovenského chovateľstva a propagáciu SZCH.

16. novembra 2012 - 35. výročie uznania nitrianskeho králika za samostatné plemeno králikov.

Toto je krátky prierez históriou Klubu chovateľov králikov KANINO.

Uplynulé roky nás nútia k zamysleniu, čo pre nás členov Klubu KANINO tieto roky znamenali. Boli to roky nielen radosti z úspechov, ale tiež sklamaní, kedy sa nám práca nedarila. Dosiahnuté výsledky nás môžu tešiť, ale nemôžeme byť spokojný. Urobilo sa dosť, ale je treba v tomto úsilí pokračovať ďalej. Je len na nás, ako dokážeme objektívne i kriticky hodnotiť činnosť klubu za uplynulých 40 rokov.

  Mnohí členovia klubu odviedli pre klub kus poctivej práce, vynaložili veľa úsilia a svojho voľného času. Za to im treba vysloviť poďakovanie, uznanie a nezabudnúť na ich prínos pre Klub  KANINO.